grammiko 18

Θέμα: ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για κατοικία διακοπών της οποίας οι χώροι διημέρευσης αναπτύσσονται σε υπερυψωμένο επίπεδο (όροφο) σε σχέση με τη στάθμη του φυσικού εδάφους, όπως φαίνεται στα σχέδια που δίνονται. Η είσοδος στην κατοικία γίνεται από την αυλή (στάθμη ±0,00) μέσω υπαίθριας σκάλας και ημιυπαίθριου χώρου (στάθμη +2,70). Ο όροφος περιλαμβάνει χώρο διημέρευσης (καθιστικό - τραπεζαρία), κουζίνα, λουτρό και χώρο ύπνου. Δυτικά του κτηρίου υπάρχει εξώστης (στάθμη +2,60) και ισόγειος υπαίθριος χώρος (στάθμη +0,90), ο οποίος συνδέεται μέσω μίας μικρότερης υπαίθριας σκάλας με την αυλή.

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι του κτηρίου και των εξωτερικών χώρων έχουν πάχος 0,30μ., εκτός από τον τοίχο στην ανατολική πλευρά της αυλής που έχει πάχος 0,45μ. Ο δυτικός εξωτερικός τοίχος του χώρου ύπνου έχει στο μέσον του πάχους του κενό 0,10μ., στο οποίο σύρεται η μπαλκονόπορτα. Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι έχουν πάχος 0,10μ.

2. Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι είναι επιχρισμένοι, εκτός από τον τοίχο της ισόγειας βάσης του κτηρίου, ο οποίος βρίσκεται σε επαφή με τον δυτικό υπαίθριο χώρο και το νότιο όριο του εξώστη. Ο τοίχος αυτός είναι από εμφανές ανεπίχριστο σκυρόδεμα (ασοβάντιστο μπετόν), όπως φαίνεται στο σχέδιο της τομής Α-Α΄, διαγραμμισμένη επιφάνεια .

3. Κατά μήκος του δυτικού τοίχου της κουζίνας υπάρχει φεγγίτης, όπως φαίνεται στο σχέδιο της τομής Α-Α΄ και σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή στην κάτοψη.

4. Οι κάσες των κουφωμάτων των εξωτερικών υαλοστασίων καθώς και της θύρας εισόδου είναι μεταλλικές, έχουν διατομή 0,05μ.x0,05μ. και είναι τοποθετημένες στο μέσον του συνολικού πάχους του τοίχου. Εξαιρείται η κάσα του βορεινού παραθύρου του χώρου ύπνου, με διατομή 0,05μ.x0,10μ., η οποία τοποθετείται στην εσωτερική περασιά του τοίχου.

5. Οι κάσες των θυρών του λουτρού και του χώρου ύπνου είναι ξύλινες και έχουν διατομή 0,05μ.x0,10μ.

6. Οι διαστάσεις των κουφωμάτων που δίνονται στο σχέδιο είναι από τοίχο σε τοίχο, δηλαδή περιλαμβάνουν και το πάχος των κασών.

7. Το πάχος όλων των φύλλων των θυρών και των υαλοστασίων είναι 0,05μ.  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Η τοποθέτηση των σχεδίων και των τίτλων, καθώς και ο τύπος και το μέγεθος των γραμμάτων, είναι της επιλογής του υποψηφίου.

2. Όλες οι διαστάσεις είναι σε μέτρα (μ.) και όσες δεν αναγράφονται προκύπτουν από τις υπόλοιπες.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Α. Να σχεδιαστούν με μαύρη σινική μελάνη, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πάχη γραμμών, τα εξής:

1. Η κάτοψη ορόφου και η τομή Α-Α΄ σε κλίμακα 1:50, σύμφωνα με τις διαστάσεις σε μέτρα, όπως αυτές αναγράφονται στα σχέδια και αναφέρονται στην περιγραφή του θέματος.

2. Όλα τα επί μέρους στοιχεία και οι γραμμές που συμπληρώνουν τα προαναφερθέντα σχέδια, όπως κουφώματα και διακεκομμένες γραμμές προβολών.

3. Το σύμβολο του Βορρά, που είναι της επιλογής του υποψηφίου.

4. Η ένδειξη της ακριβούς θέσης της τομής στην κάτοψη (συμβολισμός τομής).

5. Ο τίτλος του θέματος ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ και οι τίτλοι των δύο σχεδίων ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ και ΤΟΜΗ Α-Α΄ με τα επιτρεπόμενα όργανα σχεδίασης ή με ελεύθερο χέρι.

6. Η επίπλωση στους χώρους διημέρευσης, κουζίνας και ύπνου (εκτός από τις καρέκλες στην τραπεζαρία και τον νεροχύτη στην κουζίνα).

Β. Να σχεδιαστούν με ελεύθερο χέρι ή με τα επιτρεπόμενα όργανα σχεδίασης, κατ’ επιλογήν του υποψηφίου, τα εξής:

1. Οι υψομετρικές καμπύλες και ο συμβολισμός του χώματος, όπως φαίνονται ενδεικτικά στα σχέδια, με μολύβι.

2. Το δένδρο και οι θάμνοι στα σχέδια της κάτοψης ορόφου και της τομής Α-Α΄, με μαύρη σινική μελάνη.

3. Τα ίχνη των σανίδων (πλάτους 0,20μ.) στο εμφανές ανεπίχριστο σκυρόδεμα (ασοβάντιστο μπετόν) του τοίχου της ισόγειας βάσης του κτηρίου (επιφάνεια στο σχέδιο της τομής Α-Α΄), με μολύβι.

4. Οι σανίδες του ξύλινου δαπέδου του ημιυπαίθριου χώρου και του εξώστη (πλάτους 0,10μ.) στην κάτοψη ορόφου, με μολύβι.

Γ. Να μην σχεδιαστούν:

α) στην κάτοψη

Οι καρέκλες στην τραπεζαρία και ο νεροχύτης στην κουζίνα.

β) στην τομή Α-Α΄

Τα έπιπλα και ο σταθερός εξοπλισμός.

Δ. Να μην διαγραμμισθούν τα τεμνόμενα στοιχεία των τοίχων στο σχέδιο.

Ε. Να μην αναγραφούν:

1. Οι διαστάσεις και οι στάθμες στην κάτοψη ορόφου και στην τομή Α-Α΄.

2. Τα γράμματα και οι λέξεις που αναφέρονται στους χαρακτηρισμούς των επί μέρους χώρων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Η διάταξη στο χαρτί 10/100

α. Τοποθέτηση και συσχετισμός των σχεδίων 5/100

β. Ισορροπημένη σύνθεση στον χώρο σχεδίασης 5/100

2. Η σωστή σχεδίαση του θέματος 40/100

α. Σωστή μεταφορά κλίμακας 25/100

β. Σωστή γεωμετρική απεικόνιση 15/100

3. Η κατάλληλη επιλογή γραμμών 20/100

α. Πάχη γραμμών 10/100

β. Ποιότητα γραμμών 10/100

4. Οι συμβολισμοί και τα γράμματα 25/100

α. Ένδειξη τομής 1/100

β. Σύμβολο Βορρά 2/100

γ. Γράμματα κύριου τίτλου 3/100

δ. Γράμματα τίτλου κάτοψης ορόφου 2/100

ε. Γράμματα τίτλου τομής Α-Α΄ 2/100

στ. Δένδρο (κάτοψη και τομή) 4/100

ζ. Θάμνοι (κάτοψη και τομή) 3/100

η. Ξύλινα δάπεδα στην κάτοψη 4/100

θ. Ανεπίχριστο σκυρόδεμα (ασοβάντιστο μπετόν) 2/100

ι. Υψομετρικές καμπύλες 2/100

5. Το συνολικό αποτέλεσμα 5/100

α. Πληρότητα συνόλου (ολοκλήρωση) 3/100

β. Ποιότητα συνόλου 2/100

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Να διανεμηθούν στους υποψηφίους το φύλλο με τα σχέδια-υποδείγματα και οι πέντε (5) σελίδες του θέματος.

2. Ο υποψήφιος κατά την αποχώρησή του επιστρέφει στους επιτηρητές τα φωτοαντίγραφα, το φύλλο με τα σχέδια-υποδείγματα, καθώς και όλα τα πρόχειρα χαρτιά.

3. Το θέμα δεν θα εκφωνηθεί και δεν θα γραφεί στον πίνακα.

4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης τα φώτα της αίθουσας πρέπει να παραμένουν αναμμένα.

5. Ο υποψήφιος μπορεί να χρησιμοποιήσει πρόχειρο χαρτί σχεδίασης (ριζόχαρτο ή άλλο).

6. Η διάρκεια της εξέτασης είναι έξι (6) ώρες.

7. Μετά την παρέλευση του πρώτου 3ώρου δίνεται στους υποψηφίους η δυνατότητα 15λέπτου διαλείμματος χωρίς παράταση του προκαθορισμένου 6ώρου.

8. Απαγορεύεται το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους.

9. Οι επιτηρητές υπογράφουν στην κάτω δεξιά γωνία του χώρου σχεδίασης.

10. Έναρξη του χρόνου εξέτασης: αμέσως μετά τη διανομή των φωτοτυπιών στους υποψηφίους.

11. Δυνατότητα αποχώρησης: 11:00.

12. Ο χρόνος λήξης της εξέτασης να αναγραφεί στον πίνακα.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

  • 1